ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V BLATNÉ (celé znění možno shlédnout v ředitelně školy)                             

Motto: „Umění přináší krásu a štěstí do života, obohacuje ho a bourá bariéry mezi lidmi“.                             

                              

Obsah:

1     IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE.. 3

2     CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY.. 4

2.1      Počet oborů, velikost 4

2.2      Historie a současnost 4

2.3      Charakteristika pedagogického sboru. 4

2.4      Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce. 5

2.5      Vybavení školy a její podmínky. 5

3     ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE.. 6

4     VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE.. 7

5     VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU.. 9

5.1      Studijní zaměření Přípravný ročník (PHV) 10

5.2      Studijní zaměření Hudební nauka. 10

5.3      Studijní zaměření Hra na klavír. 13

5.4      Studijní zaměření Hra na kytaru. 16

5.5      Studijní zaměření Hra na trubku. 20

5.6      Studijní zaměření Hra na tenor 23

5.7      Studijní zaměření Hra na housle. 26

5.8      Studijní zaměření Hra na violoncello. 29

5.9      Studijní zaměření Hra na kontrabas. 35

5.10    Studijní zaměření Hra na bicí nástroje. 40

5.11    Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu. 42

5.12    Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu. 46

5.13    Studijní zaměření Hra na klarinet 49

5.14    Studijní zaměření Hra na saxofon. 53

5.15    Studijní zaměření Sólový zpěv. 56

5.16    Studijní zaměření Sborový zpěv. 60

5.17    Studijní zaměření Hra na dudy. 62

5.18    Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje. 66

5.19    Studijní zaměření Hra na akordeon. 69

 5.20   Studijní zaměření – Hra na lesní roh. 72

5.21    Studijní zaměření Hra na basovou kytaru. 74

5.22    Studijní zaměření Interpretační praxe. 78

 

 

6     VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  VÝTVARNÉHO  OBORU.. 79

6.1      Studijní zaměření Výtvarné tvoření 79

6.2      Studijní zaměření Keramika. 90

7     VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  TANEČNÍHO  OBORU.. 96

7.1      Přípravné studium.. 96

7.2      Studijní zaměření Tanec. 97

8     ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI 100

9      VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH.. 100

10    HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  A  VLASTNÍ  HODNOCENÍ  ŠKOLY.. 101

10.1    Zásady a způsob hodnocení žáků. 101

10.2    Oblasti vlastního hodnocení školy. 102

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

2.1 Počet oborů, velikost

 

   Celková kapacita školy je 400 žáků. V posledních letech je naplňována přibližně na 95-100%.

Zřízeny jsou 3 obory – hudební, výtvarný a taneční.

2.2 Historie a současnost

 

1949 – Městský hudební ústav, vyučováno 48 žáků v ZŠ J. A. Komenského

1951 – Státní hudební škola, v současné budově

1961 – změna názvu - Lidová škola umění

1969 – otevřen výtvarný obor, 16 žáků

1980 – do funkce ředitele školy nastoupil Mgr. Josef Škanta

1981 – zaveden taneční obor

1983 – založen dechový orchestr

1987 – zahájena přestavba přístavba budovy školy za pomoci rodičovské veřejnosti v hodnotě 6,5 milionu korun, financováno Městským úřadem v Blatné

         – založena dudácká muzika

1988 – uspořádán 1. ročník mírových slavností, od roku 1991 Blatenské hudební slavnosti, přehlídka mládežnických dechových a lidových souborů

1989 – změna názvu školy na Základní umělecká škola

1993 – slavnostní otevření nové budovy školy

1998 – poslední ročník Blatenských hudebních slavností pořádaných ZUŠ

1999 – 50. výročí založení školy, vydán almanach

2000 – vydáno první číslo „Zpravodaje ZUŠ“, škola získala právní subjektivitu

2001 – vydáno druhé číslo „Zpravodaje ZUŠ“

2003 – založen soubor „Samhain“ – irský styl hudby

2004 – 55. výročí založení školy, vydán almanach, do koncertního sálu zakoupeno nové koncertní křídlo, zřízeno nahrávací studio

2006 – soubor Samhain natočil CD v Praze u firmy Multisonic K. Vágnera

2007 – znovu otevřen taneční obor s 50ti žáky i v pobočce v Záboří, vydáno třetí číslo

            „Zpravodaje ZUŠ“

2008 – začaly přípravy Školního vzdělávacího programu pod vedením nového ředitele školy Martina Škanty

2009 – škola oslavila 60. výročí svého založení, byl vydán almanach o škole a CD souborů, ÚK soutěže lid. nástrojů v Kyjově: 3 první a 2 druhá místa dudáků

2010 - založen školní bigband H Band

2011 - založeny 2 nové soubory na škole: Alban Eiler a Harryho ledvina

2012 – vynikající výsledky žáků školy při soutěžích MŠMT ve hře na dechové a lidové nástroje, škola dokončila svůj ŠVP

2013 - vítězství komor. tria (př. flétny a klavír) v Ústředním kole v Liberci, umístění žáků na 2. a 3. místě v Ústředním kole v Brně ve hře na EKN

2014 - škola slaví 65 let od založení, vydán zpravodaj k výročí, škola hostí mezinárodní klavírní kursy a mezinárodní kontrabasovou soutěž F. Simandla

2015 - nacvičen první muzikál školy - O dvanácti měsíčkách (projekt všech oborů), škola začala využívat elektronický systém administrativy Klasifikace, ředitel M. Škanta začíná vyučovat EKN na plzeňské konzervatoři

2016 - počet žáků na škole ve 3 oborech: 400, komorní trio obhájilo první místo v ústředním kole soutěže MŠMT, 3. místo v ÚK EKN, škola ztvárnila muzikál Adamsova rodina

2017 - zmodernizováno školní nahrávací studio, rozšířeny prostory školy o nové učebny VO (dříve úřad práce), nové estetické úpravy prostor školy, H Band se umístill v ÚK soutěže ZUŠ v Litvínově v bronzovém pásmu, Dudáci natočili k 30.výročí založení pořad pro ČT. Nacvičen a proveden muzikál Kráska a zvíře.

2018 nazkoušen nový muzikál Grinch, 2.místa v ÚK soutěží ZUŠ – D. Voborníková a Blatenští dudáci

2019 - oslavy 70.výročí založení školy, vydána CD souborů H Band a Alban Eiler,čtyři umístění v ÚK na různé nástroje

 

 

 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

 

   Pedagogický sbor školy je složen převážně ze zkušených učitelů, kteří do naší školy často přijíždějí z jiných míst a okresů jihočeského regionu, především z Písku, Strakonic a Českých Budějovic a také několika mladších, kteří byli žáky naší školy. Učitelé se společně podílí na organizaci veřejných vystoupení školy, dochází k propojování činnosti jednotlivých oborů, vztahy mezi pedagogy jsou na velmi dobré úrovni. Několik let zde působí soubor Samhain, ve kterém společně vystupuje několik učitelů naší školy.

 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

 

   Naše škola pořádá pravidelně každý měsíc koncerty pro základní školy (výchovné) a veřejnost, na kterém vystupují sólisté, komorní hry, či soubory školy. Tradičně se koná v měsíci prosinci Vánoční koncert, v měsíci dubnu koncert absolventský a v květnu závěrečný koncert. Červnový koncert je spojen se Dnem otevřených dveří pro veřejnost. Pravidelně, dvakrát ročně, vystupují soubory školy při kulturním programu v rámci Trhů na Staroměstském náměstí (vánoční a velikonoční). Soubor Blatenští dudáci se účastní již tradičně Mezinárodního dudáckého festivalu a festivalu Strakonický dudáček ve Strakonicích. Blatenští dudáci svým pásmem vánočních koled zpestřují adventní koncerty v rámci Jihočeského kraje.

   Žáci školy jsou systematicky připravováni na soutěže ZUŠ vyhlašovaných MŠMT a soutěžní přehlídky v rámci našeho kraje: Novohradská flétna, Zlivská kytara a soutěž ve hře na klávesové nástroje Bílá věž v Českých Budějovicích. Naše škola se pravidelně podílí ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska na organizaci dětské výtvarné soutěže Příroda Blatenska. Vystoupení souborů ZUŠ je základním pilířem při největší kulturní akci města Rybářských slavnostech, pořádaných firmou Blatenská ryba a Městem Blatná, na této akci se podílí též žáci a učitelé výtvarného a tanečního oboru. Často zajišťujeme hudební vystoupení při vernisážích výstav pořádaných Centrem kultury a vzdělávání při městském úřadu, s kterým velmi intenzivně spolupracujeme. Výtvarný obor obesílá pracemi žáků školy mnoho výtvarných výstav v rámci republiky i zahraničí, na kterých dosáhli již mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější patří Mezinárodní výtvarná výstava Lidice, na které několikrát obdrželi nejvyšší ocenění poroty, Lidickou růži. Žáci tanečního oboru zajišťují předtančení při plesech, které se konají v Blatné a jejím okolí. Spolupracujeme a udržujeme dobré vztahy s ostatními subjekty města, základními a mateřskými školami, městským úřadem a dalšími ZUŠ našeho regionu.

   Škola v posledních letech aktivně spolupracovala s příhraničními městy v Německu (např.Simbach) a Rakousku (Amstetten) a partnerskými městy Blatné v Německu (Vacha), Švýcarsku (Roggwil) a na Slovensku (Važec) v kulturní oblasti. Školní soubory, především dechový orchestr, dudácký soubor a různé komorní sestavy školy absolvovali desítky vystoupení v zahraničí, hudbou potěšili i zahraniční delegace při jejich návštěvách v Blatné.    

     V současnosti jsme navázali spolupráci se středoškolským smyčcovým orchestrem ROGER LUDLOWE MIDDLE SCHOOL ORCHESTRA z amerického města Fairfield, první společný koncert se odehrál v naší škole 14. 4. 2012.

 

 

2.5 Vybavení školy a její podmínky

   ZUŠ Blatná je od 1. 7. 2000 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, do sítě škol byla zařazena 20. 5. 1996, je organizována jako úplná pro 1. a 2. stupeň, obory hudební, taneční a výtvarný. Budova školy je majetkem Města Blatná, objekt plně vyhovuje výuce pro všechny obory.

 

Odloučená pracoviště:

Záboří – hudební a výtvarný obor

Sedlice – hudební a výtvarný obor

Chanovice – hudební a výtvarný obor (žáci jsou na výuku dováženi do ZUŠ Blatná)

 

    Na škole jsou vytvořeny maximální podmínky pro výuku v uvedených oborech. V budově školy se nachází ozvučený koncertní sál vybavený koncertním křídlem, taneční sál, učebny pro kolektivní výuku a výtvarný obor, nahrávací studio, keramická vypalovací pec, hrnčířský kruh atd. Ve sklepních prostorách probíhá ve speciálně vybavené třídě výuka žáků na bicí nástroje. Počet učeben je 15, vybaveny jsou moderními pomůckami, které vyhovují současným trendům výuky. Též nástrojová vybavenost školy je na velmi dobré úrovni, některé nástroje jsou ze školního skladu hudebních nástrojů žákům dočasně zapůjčovány za mírný poplatek. Pro soubory školy je zakoupena přenosná zesilovací aparatura, která je využívána při vystoupeních školy.

 

3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

   V hudebním oboru, který má na škole již více než 60ti letou tradici, se zaměřujeme na lidovou a souborovou hudbu. Město Blatná patří do oblasti Prácheňska, známého tradicí lidové hudby, dudáckého folklóru. Dudácký soubor byl na naší škole založen před více než 25 lety, sólisté a komorní hry s dudami obsazují v ústředním kole soutěže vyhlašované MŠMT přední místa.

   Tradici má na škole již také lidová hudba z Irska a Britských ostrovů, v posledních letech zde byly založeny 4 soubory zabývající se tímto žánrem. Soubor Samhain byl založen v roce 2003 a v současnosti je složen z učitelů a absolventů školy a působí mj. jako motivace pro žáky. Chceme se zaměřit na výuku nástrojů vhodných pro soubory tohoto typu, především: flétny, housle, klarinet, dudy či kontrabas, které tvoří základ uvedených kapel. Tradici na škole mají také flétnové soubory, které pravidelně zpestřují vystoupení naší školy. Podle možností bychom rádi obnovili také dechový soubor, avšak o žesťové nástroje v současné době není příliš velký zájem. V hudebním oboru jsou vyučovány také další nástroje, které mají své zastoupení v celkové koncepci školy. Jsou to klavíry a elektronické klávesové nástroje, kytary a basové kytary, zpěv, bicí a žesťové nástroje, nově též violoncello. Poměrně velké procento žáků navštěvuje současně více oborů.

   V rámci zaměření školy dlouhodobě vytváříme a udržujeme komorní hry různého nástrojového složení a žákovské hudební soubory různé žánrové orientace. Jejich vystoupení jsou jádrem veřejných vystoupení školy. Velký důraz klademe na účast žáků v soutěžích, které jsou velkou motivací pro všechny žáky školy, dosahují zde velmi dobrých výsledků v rámci kraje i celé republiky. 

   Výtvarný obor navštěvuje přibližně třetina všech žáků školy, výuka je zaměřena na vnímání a zobrazování okolního světa, na tradiční i nejnovější výtvarné techniky a též na tvorbu keramiky. Práce žáků jsou obesílány do výtvarných soutěží v rámci naší republiky i zahraničí s pěknými úspěchy.

  Cílem výuky v tanečním oboru je vypěstovat u žáka kultivovaný, harmonický a individuální taneční projev, seznámit ho s širokým spektrem tanečních stylů a žánrů. Žáci jsou zapojováni do aktivit hudebních souborů školy (např. dudácký soubor), zúčastňují se veřejných vystoupení školy, ale i samostatných aktivit, např. předtančení plesů, tanečních přehlídek a soutěží.

 

4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

HUDEBNÍ OBOR:

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci

Ø  Vlastním příkladem a vhodnou volbou didaktických postupů vedeme žáky k získání vědomostí a dovedností potřebných k vytvoření vlastního uměleckého projevu

Ø  Směrujeme žáky k vytvoření představy o kvalitní interpretaci uměleckých děl předváděním studovaných skladeb a aktivním poslechem hudebních nahrávek

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

Ø  Důrazem na zodpovědnou a systematickou domácí přípravu a na spoluzodpovědnost za výsledek společných činností, vedeme žáky k utváření vhodných pracovních návyků

 

Ø  Osobním příkladem utváříme a podporujeme vstřícné klima školy (komunikace mezi učitelem a žákem, mezi učiteli navzájem, mezi žáky, mezi učiteli a rodiči)

Ø  Umožňujeme praktické uplatnění získaných vědomostí a dovedností v sólové koncertní činnosti, školních soutěžích, komorní i souborové hře

Strategie pro kompetenci kulturní

Ø  Zprostředkováváme žákům informace o národní i regionální kulturní historii i současnosti a o hodnotách jiných kultur a etnik (poslechem, pomocí obrazového materiálu a médií)

Ø  Rozebíráme a posuzujeme společně se žáky umělecká díla a jejich interpretaci s cílem uvědomění si jejich kvality

 

VÝTVARNÝ OBOR:

Kompetence k umělecké komunikaci

Ø  Učitel učí žáky tvořivě a originálně řešit výtvarné otázky, cílevědomě a systematicky vede žáky k osvojení takových vědomostí a dovedností, jenž mu umožní samostatně volit prostředky pro vlastní umělecký projev

Ø  Učitel respektuje osobnost tvůrce a přizpůsobuje své nároky každému žákovi podle jeho individuálních schopností

Kompetence osobnostně sociální

Ø  Učitel svým jednáním motivuje žáky k tvorbě a snaží se, aby si žáci uchovali radost z výtvarného projevu

Ø  Učitel učí žáky přijímat různé formy spolupráce v kolektivu, dbá na otevřenou a partnerskou komunikaci jak mezi sebou, tak i se žáky, rodiči a partnery školy

 

Kompetence kulturní

Ø  Učitel systematicky vede žáky k orientaci v kontextu umění, důsledně upozorňuje na souvislosti mezi jednotlivými druhy umění. Zároveň v nich pěstuje úctu ke kulturnímu dědictví a národním tradicím českého národa i celého světa

Ø  Učitel poskytuje žákům dostatečné množství příležitostí k prezentaci svých děl na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Aktivně zapojuje své žáky do kulturního dění ve městě a regionu

 

TANEČNÍ OBOR

 

KOMPETENCE

STRATEGIE

Žák:

Učitel:

Kompetence k umělecké komunikaci

Žáci:

- prezentují taneční dílo individuálně, s citlivostí a vlastní představivostí.

Učitel: rozvíjí u každého žáka jeho individuální dispozice, kladou důraz na osobité pojetí tanečního projevu.

Žáci:

- jsou schopni zhodnotit svůj výkon i výkon ostatních tanečníků, rozumí obsahu tanečních děl.

Učitel: upozorňuje na chybné a správné provedení všech pohybů, převládá však kladné hodnocení žáků, podporují je k lepším výkonům, jsou optimističtí. Pro lepší motivaci pouští video/dvd ukázky různých tanečních inscenací.

Žáci:

- mají smysl pro harmonii a estetické vnímání světa.

Učitel: seznamuje žáky s pohledem na svět skrze umění a nabízejí jim tak nový, jiný pohled na věci každodenního života.

Kompetence osobnostně sociální

Žáci:

- slušně se chovají při výuce i na veřejných akcích školy, cítí odpovědnost za skupinu i za svůj výkon, spolupracují v kolektivu.

Učitel: vychovává žáka v duchu morálních i etických zásad, upozorní na špatné či správné chování žáka a vysvětlí správné principy chování ve společnosti.

Žáci:

- mají zdravé sebevědomí a jsou hrdí na svůj výkon.

Učitel: umožní žákům vystoupit na koncertech školy i na jiných společenských akcích.

Žáci:

- chovají se přátelsky ke spolužákům, k učiteli mají úctu.

Učitel: jde příkladem také v mezilidských vztazích, chovají přátelské vztahy mezi sebou i k rodičům žáků a vstřícně s nimi komunikují.

Kompetence kulturní

Žáci:

- mají přehled o kulturním dění v regionu, v zemi.

Učitel: navštěvuje s žáky kulturní a společenské akce v oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu. Daný kulturní zážitek poté spolu prodiskutují.

- mají přehled o kulturním zázemí, o tanci jako takovém.

Učitelé informují žáky o kultuře, o funkci a významu tance v životě člověka.

- orientují se v základní teorii tance, rozeznají a mají přehled o různých tanečních stylech

Učitelé informují žáky krátce o vzniku a vývoji vyučovaného tanečního stylu, v souvislosti s lidovým tancem seznamují žáky také s historií lidové kultury, zejména v Jižních Čechách.

 

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

   V hudebním oboru naše škola poskytuje vzdělání žákům od 5 let, vzdělání je komplexní ve všech oborech. Důraz ve výuce je kladen na individuální přístup k žákům, na veřejné vystupování, účast v soutěžích a přehlídkách, komorní a souborové hře hudby lidové i jiných hudebních žánrů (interpretační praxe) a udržování regionálních tradic. Někteří žáci školy dojíždí z blízkých i vzdálenějších obcí regionu, mohou po domluvě s vedením školy navštěvovat z mimořádných důvodů individuální formu hudební nauky, na konci každého pololetí pak vykonají postupovou zkoušku. Žáci přípravných ročníků všech hudebních nástrojů a zpěvu a základního studia ve hře na zobcovou flétnu, kytaru, EKN, bicí nástroje a zpěvu mohou navštěvovat individuální hodiny i ve skupině 2 – 3 žáků. Ze studijních či jiných závažných důvodů může vedení školy oprostit žáka druhého stupně od předmětu interpretační praxe. Mimořádně nadaným žákům je nabízen individuální vzdělávací plán a rozšířená výuka (viz tabulka), žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plán a přístup. Možné je i studium pro dospělé, individuální plán dospělého žáka a výši úplaty za vzdělávání schvaluje a stanovuje ředitel školy.

5.1 Studijní zaměření - Přípravný ročník (PHV)

  

   Navštěvují žáci 5ti a 6ti letí, jsou postupně seznamováni s hudebními pojmy formou postupného rozvíjení hudebních schopností, dovedností a návyků. Jsou podněcováni k tvořivosti elementárních činností: pěveckých, instrumentálních, hudebně – pohybových a poslechových. Sleduje se zájem žáků se zřetelem na možnosti dalšího studia v umělecké škole. Žáci 5tiletí navštěvují přípravný ročník 2 roky.