Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru se dělí na:
 

- Přípravná výtvarná výchova (PVV) - délka studia 1 – 2 roky
- I. stupeň základního studia - délka studia 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 3 roky

Na rozdíl od různých úzce specializovaných kurzů, klade výuka ve výtvarném oboru ZUŠ důraz na všestranný rozvoj dítěte a seznamuje ho s většinou výtvarných technik.

Všestranné znalosti získané v průběhu studia mohou žáci uplatnit v celé řadě profesí, např. v uměleckých řemeslech nebo při studiu na profesionálních uměleckých školách. V případě zájmu a při odpovídajících schopnostech jsou u nás žáci připravování k přijímacím zkouškám na tyto školy.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Nově přijatí žáci ve věku do 8 let jsou zařazeni do přípravné výtvarné výchovy (PVV). Při zahájení docházky do 3. třídy základní školy přecházejí žáci z PVV do 1. ročníku I. stupně základního studia. Nově přijatí žáci starší 8 let jsou zařazováni do ročníku podle věku, v souladu s docházkou do příslušné třídy v základní škole. Toto opatření respektuje mentální zralost dětí, která je podmínkou pro skupinovou spolupráci a pro způsoby motivace žáků při výuce. Nově přijatí žáci starší 15 let, jejichž mentální vývoj nevykazuje již takové rozdíly, jsou zpravidla zařazování do 1. ročníku II. stupně základního studia

z ŠVP:

Výchovné a vzdělávací strategie ve výuce hudebního oboru:

  • Učitel vede žáky k tomu, aby dokázal tvořivě a originálně řešit výtvarné otázky, k osvojení takových vědomostí a dovedností, jenž mu umožní samostatně volit prostředky pro vlastní umělecký projev.
  • Učitel respektuje osobnost tvůrce a přizpůsobuje své nároky každému žákovi podle jeho individuálních schopností.
  • Učitel svým jednáním motivuje žáky k tvorbě a snaží se, aby si žáci uchovali radost z výtvarného projevu.
  • Učitel učí žáky přijímat různé formy spolupráce v kolektivu, dbá na otevřenou a partnerskou komunikaci jak mezi sebou, tak i se žáky, rodiči a partnery školy.
  • Učitel systematicky vede žáky k orientaci v kontextu umění, důsledně upozorňuje na souvislosti mezi jednotlivými druhy umění. Zároveň v nich pěstuje úctu ke kulturnímu dědictví a národním tradicím českého národa i celého světa.
  • Učitel poskytuje žákům dostatečné množství příležitostí k prezentaci svých děl na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Aktivně zapojuje své žáky do kulturního dění ve městě a regionu.