HISTORIE

Vznik a rozvoj uměleckého školství

     Umělecké školství, jehož počátky zasahují až do 17. století, má v naší zemi bohatou tradici. Vyučování, zejména hudbě, bylo záležitostí kantorů - učitelů. Hráli k tanci, k poslechu, zábavě a vytvářeli menší orchestry se svými žáky, tvořili zároveň základ zámeckých kapel. Tím v 18. století vznikala muzikantská tradice, která vrcholila v 19. století. Od poloviny 19. století bylo umělecké vzdělávání organizováno podle císařské vyhlášky. Začala vznikat  hudební a taneční umělecká učiliště. Výuka nepodléhala žádné kontrole. Organizace vyučování a obsah učiva, stejně tak finanční zabezpečení těchto škol, bylo nejednotné.

      Po roce 1945 došlo k organizačnímu a pedagogickému sjednocování městských škol v oblasti umění. V roce 1951 byly tyto školy zestátněny a sjednotily se pracovní a platové poměry učitelů. Důležitým mezníkem pro umělecké vzdělávání se stal zákon z roku 1960, podle kterého byl zajištěn další vývoj na jednotlivých stupních a druzích škol. Tato soustava pomáhala získat základní umělecké vzdělávání v lidových školách umění, poskytovala vzdělání na školách umělecko-průmyslových, konzervatořích a vysokých školách uměleckého směru. Tato struktura nebyla dosud překonána a je předmětem obdivu především v zahraničí.

     Od roku  1962 vznikl  na  lidových  školách umění  vedle  oboru  hudebního i obor výtvarný, literárně dramatický a taneční. Žáci jsou diferencováni ve výuce podle nadání a zájmu. Odpovídají tomu i učební osnovy, které jsou přizpůsobeny k dalšímu studiu na uměleckých školách vyššího typu. Velký důraz se klade na uplatňování získaných dovedností v praxi. V roce 1990 se změnil název lidových škol umění na základní umělecké školy (ZUŠ).

     Základní umělecké školy se výrazně podílí na kulturním dění v místech svého působení, vydobyly si i mezinárodní uznání pro pozoruhodné výkony instrumentální, pěvecké a jiné. Tím vznikla ojedinělá síť škol s legislativním zakotvením ve školském zákoně.

     Potvrdilo se, že výuka a výchova uměním v dětech nejlépe rozvíjí většinu vlastností, které jsou nezbytné pro jejich úspěšnou orientaci v moderní společnosti. Umělecká tvorba patří tedy dlouhodobě k nejuznávanějším produktům české země ve světovém povědomí. Vznikla tak celá řada uznávaných umělců, díky nejlépe promyšlené struktuře uměleckého vzdělávání, s jakou se můžeme v EU setkat. Je zároveň přínosem a uznávaným příkladem pro  umělecké vzdělávání v celém světě.

     V současné době dochází k dalšímu rozvoji vzdělávací soustavy ZUŠ zaváděním nových systémů, tzv. Rámcově vzdělávacích programů, závazných pro jednotlivé obory. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách a na naší škole je již několik let úspěšně aplikován. Tyto programy jsou veřejné dokumenty, přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost v ředitelně školy.

Demolice staré části budovy školy v roce 1987

 

Historie ZUŠ Blatná v datech

1949

založen Městský hudební ústav v Blatné

1969

zahájena výuka výtvarného oboru

1981

 výuka tanečního oboru

1982

založen dechový orchestr

1987

založena dudácká muzika

1987 – 1993

přestavba budovy

1988 – 1998

ZUŠ se stává pořadatelem Blatenských hudebních slavností

1994

zřízena pobočka ZUŠ v Sedlici, Lnářích a Záboří

1996

založen pěvecký sbor „Úslaváček“

1997

žáci z Chanovic jsou dováženi na výuku do ZUŠ v Blatné

1999

50. výročí založení školy a Den otevřených dveří

2003

na škole vytvořeno digitální nahrávací studio

2004

55. výročí založení školy a Den otevřených dveří

zřízena pobočka ZUŠ v Radomyšli

založení souboru „Samhain“ (keltská muzika)
 

2006

vyučuje se v oboru hudebním a výtvarném  - 355 žáků

počet učitelů: 16

soubory: dudácká muzika, soubor „Samhain“, flétnové soubory, akordeonový soubor, žesťový soubor, kytarový orchestr,

keyboardový soubor, houslový soubor, pěvecký sbor „Úslaváček“, výuka sólového zpěvu

2007

znovu otevřen taneční obor pod vedením uč. Veroniky Loukotové, vydán „Zpravodaj“ č. 3

2008

začaly přípravy Školního vzdělávacího programu pod vedením nového ředitele školy Martina Škanty

2009

škola oslavila 60. výročí svého založení, byl vydán almanach o škole a CD souborů, ÚK soutěže lid. nástrojů v Kyjově: 3 první a 2 druhá místa dudáků

2010

založen školní bigband H Band pod vedením uč. Tomáše Nárovce

2011

založeny 2 nové soubory na škole: Alban Eiler a Harryho ledvina

2012

vynikající výsledky žáků školy při soutěžích MŠMT ve hře na dechové a lidové nástroje, škola dokončila svůj ŠVP a vyučuje podle něj první žáky

2013

vítězství komor. tria (př. flétny a klavír) v Ústředním kole v Liberci, umístění žáků na 2. a 3. místě v Ústředním kole v Brně ve hře na EKN

2014

škola slaví 65 let od založení, vydán zpravodaj k výročí, škola hostí mezinárodní klavírní kursy a mezinárodní kontrabasovou soutěž F. Simandla

2015

nacvičen první muzikál školy - O dvanácti měsíčkách (projekt všech oborů), škola začala využívat elektronický systém administrativy Klasifikace, ředitel M. Škanta začíná vyučovat EKN na plzeňské konzervatoři

2016

počet žáků na škole ve 3 oborech: 400, komorní trio obhájilo první místo v ústředním kole soutěže MŠMT, 3. místo v ÚK EKN v Mar. Lázních, škola ztvárnila muzikál Adamsova rodina

2017

zmodernizováno školní nahrávací studio, rozšířeny prostory školy o nové učebny VO (dříve úřad práce), H Band se umístill v ÚK soutěže ZUŠ v Litvínově v bronzovém pásmu, estetické úpravy prostor školy (nové dlažby, panely na výtvarné práce...), předveden muzikál Kráska a zvíře

2018

nazkoušen další muzikál školy: o Grinchovi, umístění školy v ÚK soutěží ZUŠ: Diana Voborníková, příčná flétna - 2. místo, Blatenští dudáci - 2. místo

Nová budova školy ztvárněná v dřevořezbě bývalého ředitele Mgr. Josefa Škanty (z r. 2015).

Ředitelé školy

1949 – 1954                  Antonín Vychodil

1954 – 1958                  Karel Blahník

1958 – 1961                  Jaroslav Zahradník

1961 – 1977                  František Lebeda

1977 – 1980                  František Staněk

1980 – 2008                  Mgr. Josef Škanta

2008 – dosud                Martin Škanta

 

                                  Nové logo školy (2012)