Taneční obor

Taneční obor prezentuje tanec jako specifický způsob jak vyjádřit své pocity. Učí žáka vnímat stavbu svého těla a jeho pohyb a také pohyb ostatních tanečníků ve skupině. Taneční výchova je spjata s rytmickou průpravou, probouzí v žákovi jeho hudební stránku, podporuje žáka v tvořivosti a fantazii, rozvíjí smysl pro harmonii a estetické vnímání světa.

 

Cílem tanečního oboru je vychovat u žáka kultivovaný, harmonický a individuální taneční projev. V souladu s těmito požadavky rozvíjí správné držení těla, pohybovou techniku, vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, a hudební a prostorové cítění.
 

Studium tanečního oboru se dělí na:

 

- Přípravné studium - délka studia 1 – 2 roky
- I. stupeň základního studia - délka studia 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 4 roky

Taneční obor má za úkol rozvíjet pohybové nadání dětí. Vedle žádoucí změny držení těla přispívá i k celkové kultivaci vystupování žáka. Ve výuce jsou přítomni klavíristi – korepetitoři, kteří většinu pohybových akcí doplňují hudebním doprovodem.

Žáci 5 – 7 letí nejprve navštěvují přípravný ročník (PTV). Zde se věnují všeobecné pohybové průpravě a potom pokračují v systematické výuce, kde se postupně naučí základům klasického, lidového a moderního tance.

Z ŠVP: Výchovné a vzdělávací strategie:

  • Žáci prezentují taneční dílo individuálně, s citlivostí a vlastní představivostí. Učitelé rozvíjí u každého žáka jeho individuální dispozice, kladou důraz na osobité pojetí tanečního projevu.
  • Žáci jsou schopni zhodnotit svůj výkon i výkon ostatních tanečníků, rozumí obsahu tanečních děl. Učitelé upozorňují na chybné a správné provedení všech pohybů, převládá však kladné hodnocení žáků, podporují je k lepším výkonům, jsou optimističtí. Pro lepší motivaci pouští video/dvd ukázky různých tanečních inscenací.
  • Žáci mají smysl pro harmonii a estetické vnímání světa. Učitelé seznamují žáky s pohledem na svět skrze umění a nabízejí jim tak nový, jiný pohled na věci každodenního života.
  • Žáci se slušně chovají při výuce i na veřejných akcích školy, cítí odpovědnost za skupinu i za svůj výkon, spolupracují v kolektivu. Učitelé vychovávají žáka v duchu morálních i etických zásad, upozorní na špatné či správné chování žáka a vysvětlí správné principy chování ve společnosti. 
  • Žáci mají zdravou dávku sebevědomí a jsou hrdí na svůj výkon. Učitelé umožní žákům vystoupit na koncertech školy i na jiných společenských akcích.
  • Žáci se chovají přátelsky ke spolužákům, k učiteli mají úctu. Učitelé jdou příkladem také v mezilidských vztazích, chovají přátelské vztahy mezi sebou i k rodičům žáků a vstřícně s nimi komunikují.
  • Žáci mají přehled o kulturním dění v regionu, v zemi. Učitelé navštěvují s žáky kulturní a společenské akce v oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu. Daný kulturní zážitek poté spolu prodiskutují.
  • Žáci mají přehled o kulturním zázemí, o tanci jako takovém. Učitelé informují žáky o kultuře, o funkci a významu tance v životě člověka.
  • Žáci se orientují v základní teorii tance, rozeznají a mají přehled o různých tanečních stylech. Učitelé informují žáky krátce o vzniku a vývoji vyučovaného tanečního stylu, v souvislosti s lidovým tancem seznamují žáky také s historií lidové kultury, zejména v Jižních Čechách.
  • Žáci mají přehled o kulturním dění v regionu, v zemi. Učitelé navštěvují s žáky kulturní a společenské akce v oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu. Daný kulturní zážitek poté spolu prodiskutují.