Studium hudebního oboru se dělí na:


- Přípravnou hudební výchovu (PHV) - délka studia 1 – 2 roky
- I. stupeň základního studia - délka studia 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 4 roky

Přípravná hudební výchova (PHV)

Žáci přijatí do PHV navštěvují výuku ve společné třídě, kde si děti dále prohlubují svoji hudebnost a rozvíjí se jejich talent formou hudebních her, soutěží, společného zpěvu a seznamují se tam s nejzákladnějšími odbornými pojmy. Současně jsou děti vyučovány na přípravné hudební nástroje (flétna, klavír, kytara, akordeon, zpěv...), kde získají elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje. Ve věku deseti let mohou děti, které studují zobcovou flétnu, přecházet na další dechové nástroje – příčnou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, lesní roh a pozoun. Po dlouholetých pedagogických zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů. Při rozhodování a volbě hudebního nástroje popř. oboru Vám naši učitelé poskytnou veškeré informace a odbornou pomoc. Stejně tak je důležité konzultovat s nimi zakoupení nástroje, který bude vhodný pro výuku.

I. a II. stupeň základního studia

Po absolvování hudební přípravky (PHV) jsou žáci, u kterých se projeví přiměřené vlohy, zařazeni do výuky na I. stupni ZUŠ, který trvá 7 let (věk do 14 let). Po absolvování prvního stupně pak mohou pokračovat na čtyřletém II. stupni (věk do 18 let). Žák může nastoupit ve 14 letech i do přípravného ročníku II. stupně.
Studium hudebního nástroje je pro žáka hlavním předmětem, vedle kterého ještě prvních pět let navštěvuje vyučování hudební nauky (HN) a od čtvrtého ročníku předmět Interpretační praxe (hraní v komorních hrách, souborech). Žáci smyčcového oddělení jsou zařazeni od 4. ročníku do souborové a orchestrální hry, žáci kteří navštěvují výuku sólového zpěvu jsou zařazování do sborového zpěvu. Žáci dechového oddělení navštěvují dechové soubory.


V hudebním oboru nabízíme hru na tyto nástroje:

klavír, housle, kytara, kontrabas, violoncello, basová či elektrická kytara, zobcové flétny, příčná flétna, dudy, klarinet, saxofon, trubka, tenor, lesní roh, sólový a sborový zpěv, akordeon, elektronické klávesové nástroje, bicí nástroje.

 

z ŠVP:

Výchovné a vzdělávací strategie ve výuce hudebního oboru:

  • Vlastním příkladem a vhodnou volbou didaktických postupů vedeme žáky k získání vědomostí a dovedností potřebných k vytvoření vlastního uměleckého projevu.

  • Směrujeme žáky k vytvoření představy o kvalitní interpretaci uměleckých děl předváděním studovaných skladeb a aktivním poslechem hudebních nahrávek.

  • Umožňujeme praktické uplatnění získaných vědomostí a dovedností v sólové koncertní činnosti, školních soutěžích, komorní i souborové hře.

  • Rozebíráme a posuzujeme společně se žáky umělecká díla a jejich interpretaci s cílem uvědomění si jejich kvality.

  • Osobním příkladem utváříme a podporujeme vstřícné klima školy (komunikace mezi učitelem a žákem, mezi učiteli navzájem, mezi žáky, mezi učiteli a rodiči).

  • Důrazem na zodpovědnou a systematickou domácí přípravu a na spoluzodpovědnost za výsledek společných činností, vedeme žáky k utváření vhodných pracovních návyků.

  • Zprostředkováváme žákům informace o národní i regionální kulturní historii i současnosti a o hodnotách jiných kultur a etnik (poslechem, pomocí obrazového materiálu a médií).